All Museums Are Virtual

Public Conference with Discussions

18/19 September 2001

at the Euro-Bulgarian Cultural Center
bul. Al. Stamboliiski 17, Sofia

co-organized by the curatorial team of Communication Front and medi@terra/Fournos, Athens, Greece

in collaboration with the Euro-Bulgarian Cultural Center and SCAS, Sofia,
and the ArtToday Foundation, Plovdiv

Всички музеи са виртуални

Публична конференция с дискусии

18/19 септември 2001 г.

в Евро-български културен център
бул. Ал. Стамболийски 17, София

съорганизирана от кураторския тим на Фронт за комуникация и medi@terra/Фурнос, Атина, Гърция

в сътрудничество с Евро-български културен център и СОКИ, София,
и Фондация "Изкуство днес", Пловдив

The Program

Програмата

The Texts of the Lectures Текстовете на лекциите

The Invitation Postcard

Пощенската картичка – покана

The Poster
Плакатът

Medi@terra press release

Medi@terra пресрилиз


CF